WEBBALL : 3366, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grm;x.600;
Langue(s) traitée(s) : Mittelägyptisch (02138).    Langue du texte : de

Brunner, Hellmut & Boyo G. Ockinga (1998). Mittelägyptische Grammatik: Abriss der mittelägyptischen Grammatik von Hellmut Brunner in Neubearbeitung. Mainz : Verlag Philipp von Zabern. xi, 180 pp.

Date de la dernière modification : 2007-07-24