WEBBALL : 14343, type : Journal Article, mots-clés : caf;eaf;saf;ltr;lng;smn;bnt;
Langue du texte : de

Möhlig, Wilhelm Johann Georg (1988). Zur Übersetzungsproblematik bei der Bearbeitung oralliterarischer Texte. Afrikanistische Arbeitspapiere (AAP) 13., pp. ?.

Date de la dernière modification : 2007-07-02