WEBBALL : 10408, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grp;x.600;
Langue(s) traitée(s) : ägyptisch (02138).    Langue du texte : de

Kaplony, Peter (1964). Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit: Supplement. Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verlag. viii, 80 pp.

Date de la dernière modification : 2007-09-11