2 langues concernées

2 titres trouvés

[18829]   Sova, Liubovʼ Zinovʼevna (1966) : ‘Defektivnye glagoly’ v yazyke Zulu [Defective verbs in Zulu]
[18830]   Sova, Liubovʼ Zinovʼevna (1987) : Evoliutsiia grammaticheskogo stroia v iazykakh bantu